مقام معظم رهبری: سال 1396، سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  نام درسنام استاد تاریخ تحویلساعت تحویلمکان تحویل 
کاربرد کامپیوتر خانم رضازاده1396/11/04ساعت های اعلامیدانشگاهنمایش
مبانی طراحی معماریخانم مهدی پور1396/11/02ساعت های اعلامیدانشگاهنمایش
مهلت تحویل رساله-پایان نامه کارشناسی نیمسال 2-96-95کلیه اساتید1396/11/11ساعت 11 صبحبا هماهنگی مسول امور کلاسهانمایش
آخرین مهلت تحویل دروس پروژه، کارآموزی و طرح نهاییکلیه اساتید0000/00/00ساعت 11 صبحبا هماهنگی مسول امور کلاسهانمایش
روستا (2)خانم مشفق1396/10/03ساعت های اعلامیدانشگاهنمایش
طراحی معماری 2خانم خان والی1396/09/2610 صبحدانشگاهنمایش
كارگاهی و پروژه کارآموزیآقای حاجی پور1396/06/1614:00کلاس 119نمایش
پروژه خانم کشاورز1396/04/2510:30صبحآتلیه3نمایش
طرح آزمون و تحویل پروژهخانم خان والی1396/04/2510:00صبحواحدفومن وشفتنمایش
طرح آزمون و تحویل پروژهخانم خان والی1396/04/2510:00صبحواحدفومن وشفتنمایش
طرح آزمون و تحویل پروژهخانم خان والی1396/04/2010 صبحواحدفومن وشفتنمایش
دفاع طرح نهاییخانم آهنی1396/04/259:30 صبحآتلیه2نمایش
کرکسیون پایان نامهخانم آهنی1396/03/1811:00 صبحواحدفومننمایش
تمرین های معماری 2خانم آبسوران1396/03/2513:30آتلیه2نمایش
كارگاه شبکه های محلی کامپیوترآقای حاجی پور1395/11/2112 الی 13فومن وشفت سایت 1نمایش
طرح معماری 5آقای سقراطی1395/11/2410 صبحفومننمایش
طرح معماری 3آقای سقراطی1395/11/2010 صبحفومننمایش
پروپوزالکلیه اساتید1395/09/1513اتاق مدیران گروهنمایش
پایان نامهکلیه اساتید1395/07/149 صبحدانشگاهنمایش
پایان نامهکلیه اساتید1395/06/149 صبحدانشگاهنمایش
1234