مقام معظم رهبری: سال 1396، سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  نام درسنام استاد تاریخ تحویلساعت تحویلمکان تحویل 
مهلت تحویل پروژه و کارآموزیکلیه اساتید1396/06/02کلیه ساعاتدانشگاهنمایش
كارگاه شبکه های محلی کامپیوترآقای حاجی پور1395/11/2112 الی 13فومن وشفت سایت 1نمایش
طرح معماری 5آقای سقراطی1395/11/2410 صبحفومننمایش
طرح معماری 3آقای سقراطی1395/11/2010 صبحفومننمایش
پروژه طرح نهاییآقای سقراطی1395/11/1710 صبحواحد فومن و شفتنمایش
پروژه طرح نهاییخانم آهنی1395/11/179 صبحواحد فومن و شفتنمایش
پروپوزالکلیه اساتید1395/09/1513اتاق مدیران گروهنمایش
پایان نامهکلیه اساتید1395/07/149 صبحدانشگاهنمایش
پایان نامهکلیه اساتید1395/06/149 صبحدانشگاهنمایش
تاریخ تحویل پروژه و کارآموزیکلیه اساتید1395/06/02ساعت اداریدانشگاهنمایش
طراحی معماری 5آقای سقراطی1395/05/069 صبحدانشگاهنمایش
طرح 5خانم مرزبان1395/05/189 صبحدانشگاهنمایش
پروژه روش اجزا محدوداستاد شیرین کام1395/05/0210 صبحدانشگاهنمایش
طراحی معماری 2آقای صفری1395/05/029 صبحدانشگاهنمایش
طراحی معماری 2آقای کلهر1395/05/029 صبحدانشگاهنمایش
طراحی معماری 2خانم فراستی1395/05/029 صبحدانشگاهنمایش
طراحی معماری 2خانم آهنی1395/05/029 صبحدانشگاهنمایش
طراحی معماری 1آقای جواهریان1395/04/279 صبحدانشگاهنمایش
کارآموزیکلیه اساتید1395/05/269 صبحدانشگاهنمایش
طراحی معماری 4آقای پوروخشوری1395/04/319 صبحدانشگاهنمایش
1234