مقام معظم رهبری: سال 1396، سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  نام درسنام استاد تاریخ کلاسساعت کلاسوضعیت 
کلیه دروسخانم سلطانخواه1396/08/01کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
کلیه دروسآقای پوراکابریان1396/07/30کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
کلیه دروسآقای سقراطی1396/07/30کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
کلیه دروسخانم فهمانی1396/07/30کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
روشهای اجرای ساختمانآقای میرگزار1396/05/3010:00صبحبرگزار می گرددنمایش
استاتیک و تبریدسردخانهآقای فلاحتکار1396/06/018:00 صبحبرگزار می گرددنمایش
دروس کارگاهیآقای حاجی پور1396/05/3013:30برگزار می گرددنمایش
تهويه مطبوعآقای نجار1396/05/1514برگزار می گرددنمایش
مهندسی پیخانم پورغفار1396/03/1016:45برگزار می گرددنمایش
سازه های نواسدی ملک جهان1396/03/088:00 صبحعدم برگزارینمایش
کلیه دروسآقای حاجی پور1396/03/0612:30برگزار می گرددنمایش
درس کارگاه مبانی کامپیوترآقای کمیل رحمتی1396/03/039:30تغییر زماننمایش
کاربردنرم افزارهادرمعماری آقای قربانزاده1396/03/0914:30برگزار می گرددنمایش
کلیه دروسآقای کبیر صابر1396/03/0314:00عدم برگزارینمایش
درس روش های پیشرفته ساختخانم صلواتیان1396/03/0810:00صبحبرگزار می گرددنمایش
کارگاه حرارت و مکانیکخانم شکری1396/03/01 برگزار می گرددنمایش
درک بیان محیطخانم شعبانی1396/03/048:00 صبحبرگزار می گرددنمایش
طرح معماری 4خانم فراستی1396/03/0612:00برگزار می گرددنمایش
پژوهش عملیاتی1آقای حسنی1396/03/0411:00 صبحبرگزار می گرددنمایش
درس اصولآقای سیدزاده1396/03/0112:30برگزار می گرددنمایش
12345678910