مقام معظم رهبری: سال 1396، سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  نام درسنام استاد تاریخ کلاسساعت کلاسوضعیت 
کلیه دروسآقای صابر1395/09/28کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
طراحی معماری و شهرسازیآقای نوید مدن دوست1395/09/29ساعتهای اعلامیجبرانینمایش
طراحی معماری و شهرسازیآقای نوید مدن دوست1395/09/29ساعات اعلامیجبرانینمایش
کلیه دروسخانم فهمانی ارشد1395/09/22کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
روش تحقیقآقای مدن دوست1395/09/2014 الی 15:30عدم برگزارینمایش
مبانی کامپیوترآقای حبیب زاده1395/09/20ساعتهای اعلامیبرگزار می گرددنمایش
كليه دروسآقاي كبير صابر1395/09/13كليه ساعاتعدم برگزارینمایش
کلیه درسکلیه استاد1395/09/03کلیه ساعتعدم برگزارینمایش
کلیه دروسخانم آل حجت1395/08/29کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
کلیه دروسآقای محمد پور نیک بین1395/08/21کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
کلیه دروسآقای صابر1395/08/18کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
کلیه دروسآقای موسوی1395/08/18کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
کلیه دروسآقای رحمتی1395/08/17کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
کلیه دروسآقای صابر1395/08/19کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
سمینار و روش تحقیقآقای صدرممتاز1395/08/2011 صبحبرگزار می گرددنمایش
سازه های نوآقای حسین معز1395/08/1015:30 عدم برگزارینمایش
جلسه توجیهی درس پروژهآقای سقراطی1395/08/1111 صبحبرگزار می گرددنمایش
کلیه دروسآقای میرگذار1395/08/05کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
کلیه دروسآقای پوراسماعیل جانباز1395/07/29کلیه ساعتعدم برگزارینمایش
کلیه دروسآقای تقی زاده1395/07/27کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
12345678