حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  نام درسنام استاد تاریخ کلاسساعت کلاسوضعیت 
كليه دروسخانم ملكي1396/12/09كليه ساعاتعدم برگزارینمایش
تحویل طرح نهاییکلیه اساتید1396/11/1610 صبحبرگزار می گرددنمایش
تحویل طرح هاکلیه اساتید1396/11/08لغو گردیدعدم برگزارینمایش
کاربرد کامپیوتر خانم رضازاده1396/11/04ساعت های اعلامیبرگزار می گرددنمایش
مبانی طراحی معماریخانم مهدی پور1396/11/02ساعت های اعلامیبرگزار می گرددنمایش
کاربرد کامپیوتر در ساختمانآقای رضا نظری1396/10/05ساعت 08:30برگزار می گرددنمایش
کارگاه سیستم عاملخانم ترمه موسوی1396/10/09ساعت 12برگزار می گرددنمایش
دروس اعلامیآقای پیمان صفری1396/10/05ساعت های اعلامیبرگزار می گرددنمایش
پرسپکتیو و هندسه و مرایاخانم مهدی پور1396/10/0413 الی 15جبرانینمایش
برداشت از بناهای تاریخیخانم سلیمی1396/10/0311 الی 13جبرانینمایش
آشنایی با معماری جهانآقای سقراطی1396/10/039 الی 10:30جبرانینمایش
اجرای ساختمان ها با مصالح بناییآقای عفتی1396/10/0216 الی 18جبرانینمایش
تکنولوژی بتنآقای کهنی1396/10/0611 الی 14جبرانینمایش
سازه های بناییآقای کهنی1396/10/0511 الی 14جبرانینمایش
اصول طراحی پلآقای کهنی1396/10/0411 الی 14جبرانینمایش
دروس اعلامیخانم مشفق1396/10/05ساعت های اعلامیجبرانینمایش
دروس اعلامیخانم سلطانخواه1396/10/04ساعت های اعلامیجبرانینمایش
دروس اعلامیخانم رضازاده1396/10/05ساعت های اعلامیجبرانینمایش
دروس اعلامیخانم خانجانی1396/10/05ساعت های اعلامیجبرانینمایش
دروس اعلامیآقای عفتی1396/10/06ساعت های اعلامیجبرانینمایش
12345678910...