مقام معظم رهبری: سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 

متن کامل دستور العمل در سایت http://farhangi.iau.ir قابل رویت است.