حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

   به اطلاع دانشجویان محترم می رساند ، انتخاب واحد و نیز حذف و اضافه تا 16 مهر تمدید گردید