حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند ،جهت انجام انتخاب واحد ترم جاری، ملزم به تسویه بدهی ترم قبل ،پرداخت شهریه ثابت و همچنین بخشی از شهریه متغیر تحت عنوان مبلغ خاص می باشید.