حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

انتخاب واحد نیمسال اول تحصیلی 98-97 از تاریخ 10 شهریور تا 21 شهریور قابل انجام بوده و با توجه به بسته شدن سامانه آموزشی ثبت نام از طریق سازمان مرکزی، بدلیل وسیله به کلیه دانشجویان محترم موارد ذیل را متذکر می شود.
1- از موکول نمودن انتخاب واحد به ایام حذف و اضافه جدا خودداری نمائید. هرگونه تغییر در زمانبندی کلاسها و رفع تداخل های درسی در مدت زمان محدود حذف و اضافه غیر ممکن خواهد بود.
2- با توجه به اعطای تسهیلات مالی مناسب به دانشجویان، تعویق زمان ثبت نام تا مهلت حذف و اضافه قابل توجیح نبوده و غیبت دانشجو غیر موجه تلقی می گردد. در استفاده از تسهیلات مالی اولویت با دانشجویانی است که در مهلت ثبت نام، نسبت به طرح درخواست وام اقدام نمایند.
3- با توجه به الزام رعایت حداقل ظرفیت دانشجو در هر کلاس و خطر حذف واحدهای درسی کمتر از حد نصاب مصوب دانشگاه آزاد اسلامی استان ، در صورت عدم ثبت نام به موقع دانشجویان در موعد مقرر، برگزاری کلاسهای تجمیع شده با یکی دیگر از واحدهای استان پیش بینی شده است که در این شرایط ، دانشجو ملزم به شرکت در یکی دیگر از واحدهای دانشگاهی برای گذراندن درس مذکور خواهد بود.
4- در صورت بسته شدن سامانه انتخاب واحد و عدم موفقیت در ثبت واحدهای درسی، پس از زمان"حذف و اضافه" ثبت مرخصی تحصیلی برای دانشجو اعمال می گردد.
باتشکر
معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت