مقام معظم رهبری: سال 1396، سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

  

دانشجویان متقاضی صرفاً از طریق سامانه منادا به نشانی:  http://www.monada.iau.ir می توانند نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.