پیامبر اکرم ( ص ) : طلب علم بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 قابل توجه دانشجویان گرامی

دانشجویان عزیز بر اساس جدول زمانبندی زیر می توانند جهت انجام حذف و اضافه به سامانه آموزشیار مراجعه نمایند:

ردیف ورودی تاریخ زمان دانشجویانی که در نوبت های قبل انتخاب واحد نکرده اند
1 96 و ماقبل 99/07/23 8 الی 14 22 الی 6 صبح روز بعد
2 97 و 98 99/07/24 8 الی 14 22 الی 6 صبح روز بعد