پارسی | العربی | English | French

 انتخاب واحد نيمسال اول سال تحصيلي 93-1392 طبق زمان بندي ذيل انجام خواهد شد:

 

92/06/15   الي  92/06/16     دانشجويان ورودي سال 89 و ماقبل 

92/06/17   الي  92/06/18     دانشجويان ورودي سال 90 

92/06/19   الي  92/06/20     دانشجويان ورودي سال 91 

92/06/21   الي  92/06/23     انتخاب واحد افراد جامانده


اوقات شرعی