خدایا زندگی مان را زندگانی حضرت محمد(ص) و آل مطهرش و مرگمان را نیز مرگ آن حضرت و خاندان پاکش قرار ده. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت